skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

3D numerical modeling of dynamic recrystallization under hot working: Application to Inconel 718

De Jaeger, Julien ; Solas, Denis ; Fandeur, Olivier ; Schmitt, Jean-Hubert ; Rey, Colette; Jason, Ludovic (Editor)

Materials Science and Engineering: A, 2015, Vol.646, pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.08.038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...