skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Proceedings of the 1st workshop on Process-Centred Approaches for Model-Driven Engineering (PMDE), associated with ECMFA 2011

Bendraou, Reda ; Lbath, Rédouane ; Coulette, Bernard ; Gervais, Marie-Pierre; Publications, Lip6 (Editor)

ISBN: 1402079966 ; ISBN: 9781402079962

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...