skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Intensive chemotherapy as salvage treatment for solid tumors: focus on germ cell cancer

Selle, F ; Gligorov, J ; Richard, Soline ; Khalil, A ; Alexandre, I ; Avenin, D ; Provent, S ; Soares, D.G ; Lotz, J.P; Hal-Upmc, Gestionnaire (Editor)

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2015, Vol.48(1), pp.13-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0100-879X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/1414-431X20144214

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...