skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrated genomic analyses of ovarian carcinoma

Cancer Genome Atlas Research Network, the ; Neuvial, Pierre; Neuvial, Pierre (Editor)

Nature, 30 June 2011, Vol.474(7353), pp.609-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...