skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Jacques Bertin’s legacy in information visualization and the reorderable matrix

Perin, Charles ; Fekete, Jean-Daniel ; Dragicevic, Pierre

Cartography and Geographic Information Science, 04 March 2019, Vol.46(2), p.176-181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1523-0406 ; E-ISSN: 1545-0465 ; DOI: 10.1080/15230406.2018.1470942

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...