skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Real-Time Gesture Recognition Based On Motion Quality Analysis

Jost, Céline ; Stankovic, Igor ; De Loor, Pierre ; Nédélec, Alexis ; Bevacqua, Elisabetta; Jost, Céline (Editor)

7th International Conference on Intelligent Technologies for Interactive Entertainment - INTETAIN 2015

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...