skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Specific deletion of AMP-activated protein kinase (α1AMPK) in murine oocytes alters junctional protein expression and mitochondrial physiology

Bertoldo, Michael J ; Guibert, Edith ; Faure, Mélanie ; Rame, Christelle ; Foretz, Marc ; Viollet, Benoit ; Dupont, Joëlle ; Froment, Pascal; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(3), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0119680

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...