skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Android Executable Modeling: Beyond Android Programming

Le Goaer, Olivier ; Barbier, Franck ; Cariou, Eric ; Pierre, Samson

International Workshop on Mobile Applications (MobiApps 2014) at the 11th International Conference on Mobile Web Information Systems (MobiWIS 2014), August 2014

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...