skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A novel LKB1 isoform enhances AMPK metabolic activity and displays oncogenic properties

Dahmani, R ; Just, P-A ; Delay, A ; Canal, F ; Finzi, F ; Prip-Buus, Carina ; Lambert, L ; Sujobert, P ; Buchet-Poyau, P ; Miller, M ; Cavard, C ; Marmier, M ; Terris, B ; Billaud, M ; Perret, C; Prip-Buus, Carina (Editor)

Oncogene, April 2015, Vol.34(18), pp.2337-2346 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/onc.2014.182

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...