skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Model-based engineering of widgets, user applications and servers compliant with ARINC 661 specification

Barboni, Eric ; Conversy, Stéphane ; Navarre, David ; Palanque, Philippe; Porte, Laurence (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 26 July 2006, Vol.4323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0302-9743 ; DOI: 10.1007/978-3-540-69554-7_3

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...