skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Isoprene photochemistry over the Amazon rainforest

Liu, Yingjun ; Brito, Joel ; Dorris, Matthew R ; Rivera-Rios, Jean C ; Seco, Roger ; Bates, Kelvin H ; Artaxo, Paulo ; Duvoisin, Sergio G ; Keutsch, Frank N ; Kim, Saewung ; Goldstein, Allen H ; Guenther, Alex B ; Manzi, Antonio O ; Souza, Rodrigo A F ; Springston, Stephen R ; Watson, Thomas B ; Mckinney, Karena A ; Martin, Scot T

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 31 May 2016, Vol.113(22), pp.6125-6130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1524136113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...