skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High-throughput shoot imaging to study drought responses

Berger, Bettina ; Parent, Boris ; Tester, Mark

Journal of Experimental Botany, 2010, Vol.61(13), pp.3519-3528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0957 ; E-ISSN: 1460-2431 ; DOI: 10.1093/jxb/erq201

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...