skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Zif268/egr1 gene controls the selection, maturation and functional integration of adult hippocampal newborn neurons by learning

Veyrac, Alexandra ; Gros, Alexandra ; Bruel-Jungerman, Elodie ; Rochefort, Christelle ; Kleine Borgmann, Felix ; Jessberger, Sebastian ; Laroche, Serge; Mésinel, Michèle (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2013, Issue 110, pp.7062-7067 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...