skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microslip Induced Damping in the Contact of Nominally Flat Surfaces with Geometric Defects

Noussa, Bouchaala ; Dion, Jean-Luc ; Peyret, Nicolas

The Mechanics of Jointed Structures, pp.331-353

DOI: 10.1007/978-3-319-56818-8_19

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...