skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Extreme wave runup on a vertical cliff

Carbone, Francesco ; Dutykh, Denys ; Dudley, John Michael ; Dias, Frédéric; Lafon, Bélinda (Editor)

Geophysical Research Letters, 2013, Vol.40, pp.3138-3143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...