skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transcranial direct-current stimulation modulates synaptic mechanisms involved in associative learning in behaving rabbits

Márquez-Ruiz, Javier ; Leal-Campanario, Rocío ; Sanchez-Campusano, R ; Molaee-Ardekanib, B ; Wendling, Fabrice ; Miranda, Pedro C ; Ruffini, Giulio ; Gruart, Agnès ; Delgado-García, José Maria; Le Corre, Morgane (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(17), pp.6710-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1121147109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...