skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

LES MUTANTS GÉNIQUES A EFFETS VISIBLES DANS LES RACES BOVINES DE SUISSE

Lauvergne, J.-J ; U. Winzenried, H; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1972, Vol.4(4), pp.523-535 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...