skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

UTILISATION DE FACTEURS MENDÉLIENS EN ÉLEVAGE : L'EXEMPLE DE LA POULE (1)

Mérat, P; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1972, Vol.4(1), pp.67-77 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...