skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DÉTERMINISME HÉRÉDITAIRE DE LA COULEUR BLANCHE DE LA CHEVRE SAANEN

Ricordeau, G ; Lauvergne, J.-J ; Guillimin, P; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1971, Vol.3(4), pp.425-432 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...