skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PROGRÈS DES CONNAISSANCES GÉNÉTIQUES SUR L'INTERSEXUALITÉ ASSOCIÉE A L'ABSENCE DE CORNES CHEZ LA CHÈVRE D'ORIGINE ALPINE

Lauvergne, J.-J; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1969, Vol.1(4), pp.403-412 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...