skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A cognitive engineering framework for the specification of information requirements in medical imaging: application in image-guided neurosurgery

Morineau, Thierry ; Morandi, Xavier ; Le Moëllic, Nadège ; Jannin, Pierre; Le Corre, Morgane (Editor)

International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, March 2013, Vol.8(2), pp.291-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1861-6410 ; E-ISSN: 1861-6429 ; DOI: 10.1007/s11548-012-0781-7

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...