skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Plant hormone signaling during development: insights from computational models

Oliva, Marina ; Farcot, Etienne ; Vernoux, Teva; Godin, Christophe (Editor)

Current opinion in plant biology, 2013, Vol.16(1), pp.19-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1369-5266 ; E-ISSN: 1879-0356 ; DOI: 10.1016/j.pbi.2012.11.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...