skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multistability and oscillations in genetic control of metabolism

Oyarzún, Diego A ; Chaves, Madalena ; Hoff-Hoffmeyer-Zlotnik, Marit; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Journal of Theoretical Biology, 2012, Vol.295, pp.139-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2011.11.017

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...