skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Probabilistic approach for predicting periodic orbits in piecewise affine differential models

Chaves, Madalena ; Farcot, Etienne ; Gouzé, Jean-Luc; Godin, Christophe (Editor)

Bulletin of Mathematical Biology, 2013, Vol.75(6), pp.967-987 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8240 ; E-ISSN: 1522-9602 ; DOI: 10.1007/s11538-012-9773-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...