skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

WellInverter: a web application for the analysis of fluorescent reporter gene data

Yannick Martin ; Michel Page ; Christophe Blanchet ; Hidde de Jong

BMC Bioinformatics, 01 June 2019, Vol.20(1), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/s12859-019-2920-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...