skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Walking in a Cube: Novel Metaphors for Safely Navigating Large Virtual Environments in Restricted Real Workspaces

Cirio, Gabriel ; Vangorp, Peter ; Chapoulie, Emmanuelle ; Marchal, Maud ; Lécuyer, Anatole ; Drettakis, George

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, April 2012, Vol.18(4), pp.546-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2012.60

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...