skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human ASIC3 channel dynamically adapts its activity to sense the extracellular pH in both acidic and alkaline directions

Delaunay, Anne ; Gasull, Xavier ; Salinas, Miguel ; Noël, Jacques ; Friend, Valérie ; Lingueglia, Eric ; Deval, Emmanuel; Loudig, Nadine (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 07 August 2012, Vol.109(32), pp.13124-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1120350109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...