skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sumoylation of ING2 regulates the transcription mediated by Sin3A

Ythier, Damien ; Larrieu, Delphine ; Binet, R ; Binda, O ; Brambilla, Christian ; Gazzeri, Sylvie ; Pedeux, Rémy; Brébion, Alice (Editor)

Oncogene, 04 November 2010, Vol.29(44), pp.5946-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/onc.2010.325

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...