skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mélange: space folding for visual exploration

Elmqvist, Niklas ; Riche, Yann ; Henry-Riche, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2010, Vol.16(3), pp.468-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 20224141 Version:1 ; DOI: 10.1109/TVCG.2009.86

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...