skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MatrixExplorer: a dual-representation system to explore social networks

Henry, Nathalie ; Fekete, Jean-Daniel

IEEE transactions on visualization and computer graphics, 2006, Vol.12(5), pp.677-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; PMID: 17080787 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...