skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Asymptotic Expansions of Laplace Integrals for Quantum State Tomography

Six, Pierre ; Rouchon, Pierre; Chaplais, François (Editor)

Lecture Notes in Control and Information Sciences, Feedback Stabilization of Controlled Dynamical Systems

DOI: 10.1007/978-3-319-51298-3_12

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...