skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A model and framework for human-environment interaction

Renouard, Stephane ; Mokhtari, Mounir

Annals of Telecommunications - annales des télécommunications, 01 September 2010, Vol.65(9-10), pp.583-591 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-4347 ; E-ISSN: 1958-9395

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...