skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Decoding in the absence of a codon by tmRNA and SmpB in the ribosome

Neubauer, Cajetan ; Gillet, Reynald ; Kelley, Ann C ; Ramakrishnan, Venkat; De Villemeur, Hervé (Editor)

Science, 16 March 2012, Vol.335(6074), pp.1366-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: 10.1126/science.1217039

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...