skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Two-handed Tangible Interaction for Physically-based 3D Deformation

Takouachet, Nawel ; Couture, Nadine ; Verdon, Nicolas ; Joyot, Pierre ; Reuter, Patrick ; Riviere, Guillaume

Actes des Sixièmes Journées AFRV, 2011, pp.53-58

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...