skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Inhibition recruitment in prefrontal cortex during sleep spindles and gating of hippocampal inputs

Peyrache, Adrien ; Battaglia, Francesco P ; Destexhe, Alain

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 11 October 2011, Vol.108(41), pp.17207-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1103612108

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...