skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effects of the amount and variability of practice on the learning of a multi-segmented motor task

Massing, Matthias ; Blandin, Yannick ; Panzer, Stefan ; Vieluf, Solveig ; Leinen, Peter ; Boutin, Arnaud ; Massen, Cristina ; Heuer, Herbert ; Badets, Arnaud ; Toussaint, Lucette ; Bidet-Ildei, Christel ; Salesse, Robin N ; Salesse, Robin N ; Albinet, Cédric T ; Albinet, Cédric T ; Ellenbuerger, Thomas ; Fischer, Lennart ; Schorer, Joerg ; Shea, Charles H ; Shea, Charles H ; Fries, Udo ; Gruetzmacher, Nicole ; Robin, Nicolas ; Bouquet, L ; Gaurier, V ; Shipley, T ; Bouquet, Cédric A ; Wright, David L ; Wright, David L ; Bouquet, Cédric A ; Robin, Christelle ; Toussaint, Luc ; Proteau, Luc ; Vinter, Annie ; Audiffren, M ; Lee, L ; Blandin, C ; Alain, Claude ; Proteau, C ; Alain, A ; Dorion, A

Acta Psychologica, 01 February 1994, Vol.26(1), pp.61-74 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6918 ; E-ISSN: 1873-6297 ; DOI: 10.1080/00222895.1994.9941657

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...