skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Functional variants of the HMGA1 gene and type 2 diabetes mellitus

Chiefari, E ; Tanyolaç, S ; Paonessa, F ; Cr, Pullinger ; Capula, C ; Iiritano, S ; Mazza, T ; Forlin, M ; Fusco, A ; Durlach, V ; Durlach, A ; Mj, Malloy ; Jp, Kane ; Sw, Heiner ; Filocamo, M ; Dp, Foti ; Id, Goldfine ; Brunetti, A; Maquart, François-Xavier (Editor)

Journal of the American Medical Association, 02 March 2011, Vol.305(9), pp.903-912 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484 ; E-ISSN: 1538-3598

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...