skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards Self-Powered Systems: Using Nanostructures to Harvest Ambient Energy

Ardila, Gustavo ; Kaminski-Cachopo, Anne ; Pala, Marco ; Cresti, Alessandro ; Montes, Laurent ; Consonni, Vincent ; Hinchet, Ronan ; Michallon, Jerome ; Daanoune, Mehdi ; Zanuccoli, Mauro ; Fiegna, Claudio ; Mouis, Mireille; Cresti, Alessandro (Editor)

ISBN: 9783319088037 ; ISBN: 3319088033 ; DOI: 10.1007/978-3-319-08804-4_11

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...