skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The disruption of the rod-derived cone viability gene leads to photoreceptor dysfunction and susceptibility to oxidative stress

Cronin, Thérèse ; Raffelsberger, Wolfgang ; Lee-Rivera, Irene ; Jaillard, Céline ; Niepon, Marie-Laure ; Kinzel, Bernd ; Clérin, Emmanuelle ; Petrosian, Andranik ; Picaud, Serge ; Poch, Olivier ; Sahel, José-Alain ; Léveillard, Thierry; Marazova, Katia (Editor)

Cell Death and Differentiation, July 2010, Vol.17(7), pp.1199-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-9047 ; E-ISSN: 1476-5403 ; DOI: 10.1038/cdd.2010.2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...