skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tangible User Interfaces for geosciences

Riviere, Guillaume ; Couture, Nadine ; Jurado, Fabrice

SEG Technical Program Expanded Abstracts, 26 October 2009, Vol.28(1), pp.1137-1141

ISSN: 1052-3812 ; DOI: 10.1190/1.3255053

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...