skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ArcheoTUI - A Tangible User Interface for the Virtual Reassembly of Fractured Archeological Objects

Reuter, Patrick ; Rivière, Guillaume ; Couture, Nadine

Interdisciplinary Workshop on 3D Paleo-Anthropology, Anatomy, Computer Science & Engineering (ODENT MEETING'08)

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...