skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Realistic Haptic Rendering of Interacting Deformable Objects in Virtual Environments

Duriez, Christian ; Dubois, Frederic ; Kheddar, Abderrahmane ; Andriot, Claude; Duriez, Christian (Editor)

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2006, Vol.12(1), pp.36-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1077-2626 ; E-ISSN: 1941-0506 ; DOI: 10.1109/TVCG.2006.13

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...