skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Concurrent versioning principles for collaboration: towards PLM for hardware and software data management

Bricogne, Matthieu ; Rivest, Louis ; Troussier, Nadège ; Eynard, Benoît; Vu Van, Jean-Baptiste (Editor)

International Journal of Product Lifecycle Management, 2014, Vol.7(1), p.17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-5110 ; E-ISSN: 1743-5129 ; DOI: 10.1504/IJPLM.2014.065457

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...