skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

In-depth study of Mollivirus sibericum , a new 30,000-y-old giant virus infecting Acanthamoeba

Legendre, Matthieu ; Lartigue, Audrey ; Bertaux, Lionel ; Jeudy, Sandra ; Bartoli, Julia ; Lescot, Magali ; Alempic, Jean-Marie ; Ramus, Claire ; Bruley, Christophe ; Labadie, Karine ; Shmakova, Lyubov ; Rivkina, Elizaveta ; Coute, Yohann ; Abergel, Chantal ; Claverie, Jean-Michel; Leriche, Marianne (Editor)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 22 September 2015, Vol.112, pp.E5327-E5335 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: 10.1073/pnas.1510795112

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...