skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of electrode materials on the scaling behavior of energy density in Pb(Zr0.96Ti0.03)Nb0.01O3 antiferroelectric films

Ge, J ; Pan, G ; Remiens, D ; Chen, Y ; Cao, F ; Dong, X.L ; Wang, G.S

Applied Physics Letters, 2012, Vol.101, pp.112905-1-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6951 ; E-ISSN: 1077-3118 ; DOI: 10.1063/1.4752726

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...