skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Researching Bodies: Embodied Fieldwork for Knowledge Work, Which Turns Out to Be Embodied

Michel, Alexandra

The SAGE Handbook of Qualitative Business and Management Research Methods; Vol. 1: History and Traditions

ISBN: 978-1-5264-3018-2

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...