skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

JASPAR 2018 : update of the open-access database of transcription factor binding profiles and its web framework

Khan, Aziz ; Fornes, Oriol ; Stigliani, Arnaud ; Gheorghe, Marius ; Castro - Mondragon, Jaime A ; Van Der Lee, Robin ; Bessy, Adrien ; Cheneby, Jeanne ; Kulkarni, Shubhada Rajabhau ; Tan, Ge ; Baranasic, Damir ; Arenillas, David J ; Sandelin, Albin ; Vandepoele, Klaas ; Lenhard, Boris ; Ballester, Benoit ; Wasserman, Wyeth W ; Parcy, Francois ; Mathelier, Anthony

NUCLEIC ACIDS RESEARCH, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; ISSN: 1362-4962 ; DOI: 10.10.3/nar/gkx1126

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...