skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The psychometric properties of a shortened Dutch version of the consequences scale used in the core alcohol and drug survey

De Bruyn, Sara ; Wouters, Edwin ; Ponnet, Koen ; Van Damme, Joris ; Van Hal, Guido

PLOS ONE, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0187876

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...