skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Campylobacter insulaenigrae: first isolation report from South American sea lion (Otaria flavescens, (Shaw, 1800)

González, Mario ; Paz Villanueva, Maria ; Debruyne, Lies ; Vandamme, Peter ; Fernández, Heriberto

BRAZILIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY, 2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-8382 ; DOI: 10.1590/S1517-838220110.010.033

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...