skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of the global financial crisis on the diamonds market and government responses the case of Botswana

Sebudubudu, David; Malema, Brothers W

Africa and the global financial crisis : impact on economic reform processes, pp. 199-221

ISSN: ; ISBN: 978-3-643-10648-3

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...